Algemene Voorwaarden

Acupuncture by Saskia is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Acupucture by Saskia houdt een elektronisch cliëntendossier bij waarin persoonsgegevens, anamnesegegevens en het behandelrapport vermeld staan. De cliënt heeft recht tot inzage van het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard.
Volgens de AVG is Acupuncture by Saskia verplicht uw privacy te waarborgen, hiervoor werk ik met een toestemmingsverklaring gegevensverwerking.

Acupuncture by Saskia werkt ook met een behandelovereenkomst, hierin staan afspraken die we samen nastreven voor een goede behandeling.

Door het maken van een afspraak en het ondergaan van een behandeling, ga je akkoord met zowel de toestemmingsverklaring gegevensverwerking als de behandelovereenkomst.

Acupuncture by Saskia behoudt zich het recht om de behandeling te staken.

Eventueel medicijngebruik, zwangerschap of behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar dien je tijdens het intake gesprek en vóór aanvang van de behandeling mede te delen. Het kan zo zijn dat een aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk is.

Ben je al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik je vragen met hem of haar te overleggen, zodat ik weet of onze behandeling gedurende de lopende behandelperiode toegepast mag worden.

Acupuncture by Saskia is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Betalingen worden direct na de behandeling voldaan, contant of via pinbetaling. De factuur ontvang je na betaling via de e-mail.

Als service ontvang je van mij een afspraakherinnering via de e-mail. Als de email, ongeacht de reden, niet verstuurd kan worden of niet ontvangen blijkt, blijf je ten alle tijden verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak en het op tijd aanwezig zijn. In verband met opvolgende cliënten, zal de tijd dat je te laat verschijnt in korting worden gebracht op je behandeltijd.

Acupuncture by Saskia is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

KLACHTENPROCEDURE

Mocht je onverhoopt ergens ontevreden over zijn en we komen er samen niet uit, dan kun je ondersteuning krijgen of eventueel een klacht indienen via de beroepsvereniging NVA waar ik bij aangesloten ben. Een klachtenfunctionaris van de NVA is onafhankelijk en kan je adviseren bij het vinden van een oplossing. Alles is vertrouwelijk.

Je klacht kan ook als geschil voorgelegd worden bij Stichting Zorggeschil (SZG).

TOESTEMMINGSVERKLARING GEGEVENSVERWERKING

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018, moet Acupuncture by Saskia aan haar cliënten verantwoorden welke gegevens er worden vastgelegd en wie er toegang heeft tot deze gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, onderliggende patronen en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens worden genoteerd en opgeslagen en zoals de WGBO voorschrijft voor 15 jaar bewaard.

Ik doe mijn best je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • mijn beroepsgeheim waarborg

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De volgende gegevens zullen genoteerd worden:

Algemene gegevens:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • BSN


Anamnese gegevens:

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je situatie, neem ik tijdens het intake gesprek een anamnese bij je af. De volgende gegevens zullen dan gevraagd, genoteerd en bewaard worden:

 • Je hoofdklacht en bijkomende klachten
 • Chronische aandoeningen /Operaties/Ongelukken/Ziektebeelden uit verleden/Evt. zwangerschappen/ Bevallingen
 • Life events/Trauma’s
 • Medicatie/Supplementen/ Drugs
 • Familie/gezins-thuis situatie/Werk/Sport/Hobby
 • Diverse vragen waarop een TCM therapeut een totaalbeeld kan vormen en een juiste diagnose kan stellen 


INZAGE, DELEN EN OPVRAGEN GEGEVENS 

 • De therapeut geeft de cliënt op diens verzoek inzage in het dossier en desgevraagd wordt de cliënt een afschrift verstrekt
 • De cliënt heeft het recht zijn/haar gegevens te laten verwijderen/ vernietigen. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd
 • Alleen op verzoek en in overleg met de betrokken cliënt zullen zijn/haar gegevens gedeeld worden. Hiervoor is schriftelijk toestemming van de betreffende cliënt nodig
 • Enkel wanneer wettelijk noodzakelijk, kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming
 • In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na uw expliciete toestemming, eventueel kan opvragen bij een andere zorgverlener; bijvoorbeeld uw huisarts of een specialist